Дянков & Дянкова- адвокатска кантора

Обслужваме правно български и чуждестранни юридически и физически лица. Адвокатие и сътрудниците които работят към нас притежават богат международен опит и владеят свободно поне един западен език, измежду които италиански,
английски, руски, немски и френски език. Директният контак на роден език, познаване на нормативната база на съответната страна на произход, както и тясната специализация в множество сектори на българското право, с течение на времето се утвърди като най- ползотворен модел на работа с многобройните чуждестранни клиенти на кантората.Същевременно многогодишната практика, даде възможност на специалисттите работещи към кантората на натрупат богат опит в редица правни сектора, между които:

гражданско, търговско, административно и наказателно право, решаването на съдебни и извънсъдебни спорове, оценка, изкупуване и реорганизация на търговски предприятия, цялостно правно обслужване на дейността на търговски дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации и регистрирани вероизповедания, юридическо консултиране на сделки, изготвяне на съпровождащите ги договори и документация