Община Кнежа

Селското стопанство в град Кнежа е основен поминък на хората в района, което го поставя на челни позиции при задоволяване на техните потребности. Общата обработваема земя в Община Кнежа е 299 091 дка.
В района на Община Кнежа почвено-климатичните условия са много подходящи за развитие на зърнени култури, зеленчукопроизводство, отглеждане на билки и трайни насаждения. Основна пречка е напояването на културите.
Като основни направления на развитие на животновъдството в Община Кнежа могат да се посочат отглеждането на едър и дребен рогат добитък в личните стопанства, които осигуряват храна под форма на мляко, мазнина, и месо за населението, а наред с него и дребните пернати животни.