Община Мездра

Община Мездра е разполовена в Северозападна България около долината на р. Искър. Климатът е умереноконтинентален . Преобладават сиви горки почви подходящи за отглеждане на зърнено-фуражни култури и трайни насаждения. Тук има и защитени обекти: Народен парк " Врачански Балкан " и "Ритлите "-скално образувание в землището на с. Люти брод.