ОВОС

Консултантска дейност и проектиране в областта на околната среда и водите ОВОС

За нашите клиенти извършваме консултантска дейност и проектиране в областта на:

 • Процедури по Оценка на въздействието върху околната среда ОВОС
 • Процедури по издаване или преразглеждане на Комплексни разрешителни / КР /
 • Съгласувателни и разрешителни режими за дейности с отпадъци
 • Съгласувателни процедури за дейности в защитени зони по Натура 2000
 • Екологична оценка
 • Оценка за съвместимост
 • Дейности за опазване качеството на атмосферния въздух
 • Екотехконсулт-Б.М.

  "Екотехконсулт-Б.М." ЕООД е консултантска и проектантска фирма, работеща в областите на околната среда и минното дело. Изготвя проекти за рекултивация, управление на отпадъците, мониторинг, добив на полезни изкопаеми, ОВОС и др.Управителят Борислав Милушев има дълга и успешна кариера в минното дело и е автор и съавтор на множество екологични проекти.Информация и препоръки може да намерите на сайта.

  Еко проект

  Еко проект - Иновативно списание за екология. Иновативно списание за екология, експерти ви консултират и направляват в най-важните изменения в законодателството и изискванията. 100% гарантирано решение на вашите проблеми.

  Разпространи съдържание